Obchodní podmínky

1. Základní údaje

1.1. Provozovatel internetového obchodu
FOKUS-H s.r.o.

1.2. Sídlo:
Průmyslová 159
674 01 Třebíč
IČ: 26926211
DIČ: CZ26926211
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 46011
(dále jen provozovatel)

1.3. Kontakty
www.pytle-fokus.cz
email: jana@fokus-h.cz 
Tel.: +420 568 845 120 


2. Podmínky

2.1. Všeobecné informace
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti FOKUS-H s.r.o., se sídlem Průmyslová 159, Třebíč 674 01, identifikační číslo: 269 262 11, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 46011 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.pytle-fokus.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2.2. Objednávka

2.2.1. Objednávka se stává závaznou po odeslání a vyplnění příslušného formuláře. Odeslaná objednávka je návrhem na kupní smlouvu.

2.2.2. Dodavatel nezaručuje mít veškeré zboží skladem, o jeho dostupnosti bude kupující vyrozuměn telefonicky či emailem.

2.2.3. Místem dodání se rozumí adresa, kterou kupující uvedl ve formuláři.

2.2.4. Zrušení objednávky
Kupující i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
 
2.2.5. Množstevní odchylka
Celá balení mají tolerovanou množstevní odchylku +/- 3%. Celým balením se zpravidla rozumí: rašlové pytle na 3-25 kg 2.000 ks; rašlové pytle na 50 kg 500 ks; polypropylenové pytle 1.000 ks; polypropylenové pytle s PE vložkou 500 ks; tandemové pytle 500 ks; vaky BigBag celé palety.

3. Ceny

3.1. Ceny jsou platné dle aktuální nabídky v době, kdy dojde k objednání zboží. Dodavatel si vyhrazuje právo ceny dle nutnosti upravovat.
Základní ceny jsou uváděny bez DPH vzhledem k tomu, že se jedná především o velkoobchod. U nákupu je uváděna současně i cena s DPH.

3.2. Cena dopravy a přeprava
Doprava CZ (123Kurýr) + platba převodem - 121 Kč vč. DPH (121 Kč + 0 Kč)
Doprava CZ (123Kurýr) + DOBÍRKA - 150 Kč vč. DPH (121 Kč + 29 Kč)
Doprava CZ (123Kurýr) + platba kartou dopravci - 160 Kč vč. DPH (121 Kč + 39 Kč)
Doprava CZ FOKUS-H + kterýkoli způsob úhrady - 242 Kč vč. DPH
Osobní odběr + platba v hotovosti - 0 Kč (0 Kč+0 Kč)
Doprava SK (123Kurýr) + platba převodem - 11,1 EUR vč. DPH (11,1 EUR+ 0 EUR)
Doprava SK (123Kurýr) + DOBÍRKA - 12,5 EUR vč. DPH (11,1 EUR + 1,4 EUR)

Provozovatel si dále vyhrazuje právo na změnu ceny přepravy v závislosti na vyšší hmotnosti zásilky (od 50kg) nebo neskladnosti zásilky.

3.3 Kritéria pro běžnou zásilku:
Maximální rozměr: 200x80x60 cm; max. obvod 300 cm
Váha: 50kg
V případě, že není dodrženo kritérium rozměru zásilky, budeme zákazníka telefonicky informovat a dohodneme možnosti jiného doručení nebo úpravu ceny.
Provozovatel si vyhrazuje možnost změny typu dopravy v souvislosti s hmotností a objemem zásilky.

4. Platba

4.1. Platba převodem na účet
FIO: 2800430462/2010

4.2. Platba v hotovosti
Platba v hotovosti může být provedena v místě naší provozovny nebo v případě "individuální přepravy FOKUS-H". Délka rezervace zboží je týden od obdržení objednávky.

4.3. Platba zboží na dobírku
Při platbě na dobírku dochází k převzetí zboží od dopravce po provedení inkasního úkonu dopravcem. Můžete zvolit platbu v hotovosti (29,- Kč) nebo platební kartou (39,- Kč).

5. Dodací lhůta

Zboží, které má dodavatel na skladě, bude vyexpedováno do 3 pracovních dnů ode dne objednání či zaplacení - v případě platby předem. Doba dodání u zboží, které se na skladě nenachází, bude s objednatelem individuálně telefonicky dojednána.

6. Převzetí zboží a reklamace


6.1 Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam (protokol) o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Zákazník nemá povinnost poškozenou zásilku přebrat. V každém případě máte možnost při přebírání zásilky a podpisu formuláře k podpisu připojit poznámku ve znění „S VÝHRADOU“. To pomůže při pozdějším vyřizování případné skryté přepravní vady. 
Mechanické poškození výrobku v nepoškozeném obalu je nutno nahlásit max. do 48 hodin od přebrání zásilky, v tomto případě žádáme o zaslání fotodokumentace na naši e-mailovou adresu: fokus@fokus-h.czjana@fokus-h.cz nebo nás kontaktujte na uvedeném telefonním čísle:  + 420 568 845 120
Pozdější reklamace vad, jež byly způsobeny dopravcem, nebude možné akceptovat.

6.2. Dodavatel má zákonnou 30-ti denní lhůtu na vyřízení reklamace. Veškeré reklamace se snažíme vyřídit v co nejkratším možném termínu.

7. Záruka

7.1. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží.

7.2. Standardní délka záruční doby je stanovena dle zákonné úpravy na 24 měsíců.

7.3. Záruku nelze uplatnit na závady způsobené běžným opotřebením při užívání věci.

8. Odstoupení od smlouvy

8.1. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že ze strany dodavatele nebyly splněny smluvené podmínky dodání.

8.2. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti a byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku má dále v souladu s ustanovením § 1751 odst.1 zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů „dále jen občanský zákoník“, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění bez uvedení důvodů.

8.3. Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční prostředky nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Finanční prostředky budou vráceny na bankovní účet spotřebitele dle dohody se spotřebitelem.

8.4. Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením však dodavateli vzniká povinnosti kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

8.5. Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu). Náklady na dopravu vráceného zboží hradí kupující.

8.6. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.).

8.7. Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

9. Řešení sporů

9.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

9.2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

9.3 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.4.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.


10. Ochrana osobních dat

Provozovatel e-shopu společnost FOKUS-H s.r.o. se zavazuje, že bude chránit data, která musela být uvedena pro realizaci objednávky. Tato data nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě, s výjimkou úvěrové společnosti při žádosti zákazníka o úvěr. Provozovatel využije data pouze pro běžnou komunikaci se zákazníkem a v případě doručování zboží data pro úspěšné doručení.

Provozovatel internetového obchodu www.pytle-fokus.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., který od 25.5.2018 nahrazuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás.

Odesláním objednávky zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Ze zasílání obchodních sdělení se lze kdykoli odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu "Odhlásit se z newsletteru" umístěném na konci obchodního sdělení.

Veškeré informace v eshopu www.pytle-fokus.cz jsou dostupné bez zadávání jakýchkoliv údajů - obchodní podmínky, návod jak nakupovat, ceny, popisy produktů atd. Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto s Vaším souhlasem získáme při Vaší registraci.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.

11.2.Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.pytle-fokus.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.